089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

квалификация

Цветомира Тавитян  – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ участва в двуседмичен квалификационен курс: “Developing Oral  Fluency in the Primary English Language Classroom”  в гр. Екзитър, Великобритания във връзка с изпълнението на проект №-2014-1-BG01-KA101-000922 – “Развиване на езикови компетентности и интегриране на нови технологии в обучението по английски език чрез участие в мобилна дейност”, който се проведе в периода от 
Още
Милена Динева – учител по английски език в ЧСОУ „Нов век“, се включи в специализираното обучение на педагогически специалисти през месец януари 2014г. по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Европейски социален фонд. Целта е обучение за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците, както и осигуряване на информираност и 
Още
Емилия Диклиева – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ бе одобрена по секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“ за квалификационен обучителен курс в гр. Екзитър, Великобритания. Квалификационната дейност „Developing oral fluency in the Primery School“ се проведе в периода от 01.09.2013г. – до 14.09.203г., с продължителност две седмици в няколко сесии – обучение в класна стая и дейности извън 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ