Подготвителна група

ЧСОУ „Нов век“ с. Кирилово, общ. Стара Загора

Нормативни документи

 

pg_04   Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование,общообразователния минимум и учебния план.

Учебното съдържание по образователните направления се разпределя, както следва:

Български език и литература
Математика
Ориентиране в социалния свят
Ориентиране в природата
Музика
Изобразително изкуство
Конструктивно-технически и битови дейности
Физическа култура