ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Инфо 136 – Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Инфо 138 – Преместване на ученици

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)