Нормативни документи

Закон за народната просвета
Правилник за прилагане на закона за народната просвета
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Закон за закрила на детето
Наредба № 4/18.09.2000 г. за предучилищното възпитание и подготовка.
Национален календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2012/ 2013 учебна година