089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Инфо 136 – Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Инфо 138 – Преместване на ученици

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ