089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Отново спечелен проект по програма „Еразъм+“

За пореден път ЧСУ „Нов век“ спечели проект по Програма „Еразъм+“ – ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование“ Този път е на тема: The Language Classroom of the 21st Century – Using Social Media, Apps and New Technology in the Language Learning Process или „Езиковата класна стая на 21-и век – използване на социалните мрежи, приложения и нови технологии в процеса на езиково обучение“. С настоящия проект се продължава линията на развитие на ЧСУ „Нов век“ в посока на интегрирането на нови подходи, иновативни методи на преподаване и въвеждането на ИКТ в чуждоезиковото обучение. Особено внимание се обръща на интеркултурното измерение в преподаването и международната осъзнатост. Стремежът ни да се развиваме и осъвременяваме класните стаи е продиктуван от изискванията на новото време, основните ключови компетентности през 20-те години на века и отчитане на интересите на учениците. Използването на социалните мрежи и приложенията в обучението успешно съчетава емоционална интелигентност с академична компетентност. Ученето през целия живот започва с любопитство, доверие и състрадание. Държавните образователни изисквания отразяват стремежа към стандартизиране на образованието в европейските училища, към “конвертируемост” на резултатите в различните европейски страни. В унисон с Европейския план за развитие на училището, със стремежа да бъде в крак с новото време и с изискванията за иновативно и технологично базирано образование е разработено и проектното предложение. То отваря пътя за формиране на сътрудничество и мрежово партньорство, за обмяна на опит и приобщаване към общоевропейската ценностна система. В заложените по проекта две образователни мобилности за участниците се визират по-нататъшно развитие на ключови умения в областта на езиковото обучени и информационните технологии, описани в директивите на Европейската комисия. Усъвършенстването на последните играе важна роля за развитието на творческото мислене, възможността за справяне в различни ситуации, повишава интереса на обучаемите към учебния процес и мотивацията им за постигане на резултати. Иновативните образователни практики и подходи се базират на взаимно уважение, толерантност и сътрудничество. Учителите в „Нов век“ се стремят да развиват професионалните си умения, да трупат международен опит и познания, за да използват и създават методи, за да отговорят на предизвикателствата на времето и да бъдат част от съвременна Европа. Области за развитие:
  • избор и усвояване на нови методи и инструменти за преподаване, жизненонеобходими в 21-и век : – интегриране на ИКТ в обучението; – усвояване на творчески подходи за развитие на 4-те ключови езикови компетентности у учениците – разширяване и обогатяване на знанията за историята, културата и обичаите на различни страни от картата на Европа;
  • усъвършенстване на комуникативните езиковите компетентности;
Дейностите, предвидени в проекта, са оформени в три групи:
  1. Дейности, насочени към учениците: използване на таблети и смартфони
  2. Дейности по квалификация на персонала: иновативни методи на преподаване
  3. Дейности към общността и родителите
Представянето на иновативни практики по проекта е в отговор на нуждите на подрастващите в 21 век. Създаването на банка с викторини и въпросници по направления ще подобри дейността, следвайки европейския опит в сферата на образователните технологии и приложения. Професионалното споделяне и дни на „отворени врати“ ще спомогнат за приобщаването на родителите и професионалната колегия. Споделянето на опита от проекта на Национално и регионално ниво, развитие на Международното сътрудничество с посещение на изложения и конференции в други страни ще допринесе за популяризирането му. Реализацията на проекта ще ни помогне да подобрим нивото на ключовите компетентности и умения по отношение на значимостта им за пазара на труда и приноса им към едно сплотено общество.
Comments are closed.
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ