089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НОВ ВЕК“, с. Кирилово, общ. Стара Загора

тел.: 0899/112 622  e-mail: chsounovvek@abv.bg

Вътрешни правила

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на обществена информация за повторен достъп

КАК МОЖЕ ДА СЕ  ПОИСКА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

           Искането за информация може да бъде устно или чрез писмено запитване. Няма пречка да се използват и двата начина.

          1.1. УСТНО ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Отправя се до директора на ЧСУ „Нов век“, чрез попълване на заявление, предоставено от завеждащ административна служба. При възможност той е длъжен да Ви предостави информацията веднага. Ако се забави, препрати Ви до друг, започне да изисква от Вас допълнително документи, не Ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я писмено.

          1.2. ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО СЕ АДРЕСИРА ДО ДИРЕКТОРА НА ЧСУ „Нов век“

 • Заявлението е по образец и може да се получи от техническия сътрудник.
 • Заявлението трябва да съдържа:
 • Трите имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище.
 • Каква информация се иска.
 • Адрес за кореспонденция.

Може описателно да се посочи от какво се интересува лицето. Може да се посочат и точно документите, от които се интересува, ако се знае техния номер, дата на издаване и характер.  Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

В каква форма може да се получи  достъп до информация:

 • Всяко ФЛ или ЮЛ може да поиска:
  • устна справка;
  • да прегледа и прочете на място цялата налична информация по интересуващия го въпрос;
  • копия на хартиен или технически носител.

Отговор на заявлението за информация следва да се получи до 14 календарни дни от подаване на заявлението.

          В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

 • до каква информация се предоставя достъп;
 • в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;
 • къде се предоставя достъп до информацията;
 • в каква форма се предоставя достъп;

           Заплащането е съгласно Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя.(обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.)

         Уведомление за уточняване на искането

          В случаите, когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се поиска уточняване на исканата информация. Това може да се случи,когато исканата информация е описана прекалено общо. Това обаче не означава, че лицето е длъжно да посочи точните  наименования и номера на документи.

         Уточненията трябва да се направят до 30 календарни дни след като лицето получи уведомлението за това. Ако лицето пропусне да го направи, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

Решение за отказ на достъп до информация

          Отказ за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи с решение, което  се изпраща по пощата срещу подпис или с обратна разписка до лицето, подало заявлението. В решението трябва да се обясни защо се отказва информацията – коя точно разпоредба от кой закон дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

          Възможно е също така да се издаде решение, в което се предоставя достъп до част от поисканата информация, т. нар. частичен достъп.

           Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2017 г. в ЧСУ „Нов век“ няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2016 г. ЧСУ „Нов век“  няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.


ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ